Margarethaskolan har i mer än 10 år arbetat med inspiration av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Reggio Emilia är en stad i norra Italien som utvecklat ett tänkande om små barns lärande och förmåga som är unikt i världen. Ett tänkande som vuxit fram ur en djupt demokratisk syn på människan där kommunikation och samarbete är livsavgörande.

Hos oss är dialog och samspel mellan barn och de unga, och mellan vuxna och barn och unga viktigt för lärandet. Vi arbetar i små och stora projekt som utgår från barnens intressen tillsammans med mål från läroplanen. Miljön ska vara  estetisk, kreativ, föränderlig och utforskande. Miljön och vårt förhållningssätt ska uppmuntra barnen och de unga till självständighet, delaktighet och till att upptäcka värdet av att vara i en grupp, att lära och upptäcka tillsammans och av varandra. I skolan finns inga klassrum, istället arbetar barnen och de unga i sk. ämnesrum.

Verksamheten organiserar vi kring ämnesövergripande projekt snarare än kring enskilda ämnen. För att skapa sammanhang i elevernas lärande varvas praktiska och teoretiska kunskaper. Den pedagogiska verksamheten är uppbyggd på ett sådant sätt att barnens frågor och teorier fångas upp och utvecklas i olika projektarbeten. Syftet är att slå vakt om och uppmuntra elevernas nyfikenhet och lust att lära.
 
 Vi arbetar för att synliggöra de värden och som förknippas med Reggio Emilia filosofi. Vi väljer att lyfta fram barnens och de ungas förmågor och styrkor.
 
Genom ett inkluderande förhållningssätt låter vi vars och ens olikhet berika den andres. I vårt arbete betonar vi värdet av det ömsesidiga beroendet genom delaktighet, förhandling och lärande i grupp. Att tänka själv, att formulera hypoteser och ställa frågor tillhör vardagen på vår skola. Att göra val, driva projekt från start till mål och att reflektera över sitt eget samt gruppens lärande och process. Kort sagt vill vi träna och utmana  barnen och de unga att bli självständiga och starka individer och världsmedborgare. Vi vill lyfta fram och lägga vikt vid barnens och de ungas process likväl som deras resultat. 
 
Till stöd för vår vision har skolan tillsammans med förskolan ett gemensamt värde- och visionsdokument.
 
Margarethaskolan har verksamhet för barn från förskoleklass till år 9. Fritidsverksamhet anordnas för barn upp till och med tio år. På första våningen finns Margarethaskolans förskola som tillsammans med skolan arbetar för all barns rätt till en skola,
inte vilken som helst.