Margarethaskolan finns i Knivsta, en ort mellan Uppsala och Arlanda. Skolan ligger vackert belägen vid sjön Valloxen.

Demokrati är ett centralt ord i Margarethaskolans verksamhet. På ett övergripande plan handlar det om skolans demokratiska uppdrag och om vår uppgift att fostra demokratiska medborgare. Men demokrati är på Margarethaskolan även något som genomsyrar den dagliga verksamheten. Barnen och ungdomarna bjuds in att delta i ett levande samtal kring utformning och uppbyggnad av verksamheten i skolan.

Vi vill lyfta fram elevernas förmågor och styrkor. Genom goda pedagogiska förutsättningar vill vi skapa sammanhang och utrymme för att alla elever ska utveckla sina individuella förmågor och kompetenser. Samtidigt betonar vi vikten av respekt för olikhet, och att olikhet är en tillgång. Genom ett inkluderande arbetssätt vill vi att vars och ens olikhet ska berika den andres.

I det pedagogiska arbetet betonar vi värdet av ömsesidigt beroende genom delaktighet, förhandling och lärande i grupp. Att tänka själv, ställa frågor och formulera hypoteser tillhör vardagen på vår skola. Likaså att göra val, driva projekt från start till mål och reflektera över lärande. Vi lyfter fram elevernas processer likaväl som deras resultat. Kort sagt vill vi ge eleverna övning i att vara självständiga och starka individer med goda samarbetsförmågor.

Verksamheten organiserar vi kring ämnesövergripande projekt snarare än kring enskilda ämnen. För att skapa sammanhang i elevernas lärande varvas praktiska och teoretiska kunskaper. Den pedagogiska verksamheten är uppbyggd på ett sådant sätt att barnens frågor och teorier fångas upp och utvecklas i olika projektarbeten. Syftet är att slå vakt om och uppmuntra elevernas nyfikenhet och lust att lära.

En viktig inspirationskälla i vårt arbete är Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Reggio Emilia är en stad i norra Italien där man utvecklat ett tänkande om barns lärande och förmåga som är unikt i världen. Tänkandet har vuxit fram ur en djupt demokratisk syn på människan där kommunikation spelar en central och avgörande roll. En utgångspunkt är att pedagogiken ständigt behöver förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring.

Vi har verksamhet för barn från förskoleklass till år 9. Fritidsverksamhet anordnas för barn upp till och med tio år. På första våningen finns Margarethaskolans förskola.